|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

شرح وظایف

شرح وظایف طرحهای مشترک مردمی

الف) خلاصه وظایف:

شناسایی، پیگیری و نظارت بر تهیه سیمای طرحهای مشارکت مردمی،بررسی و ارزیابی زمینه های مشارکت مردمی و برنامه ریزی ،هماهنگی،نظارت و پیگیری امورات بانکی ،تشکیل پرونده ها ،پیگیری تشکیل تعاونی های آببران،تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری های انجام شده و استفاده از تسهیلات بانکی،نظارت و پیگیری مطالعات اجتماعی جهت ایجاد تمایل سرمایه گذاران در مشارکت برای اجرای طرحها.

ب) شرح وظایف اصلی:

 • شناسایی،پیگیری و تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارایه به بانک کشاورزی و کمیته مشترک مرکز.
 • همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیری های لازم تا تصویب نهایی طرح.
 •   نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرحهای استانی و ملی شدن و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان.
 • برنامه ریزی و نظارت برتشکیل و تکمیل پرونده های بانکی طرح ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل.
 • هماهنکی و پیگیری های لازم در تشکیل تشکلهای مردمی موسوم به شرکت های تعاونی آببران و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان.
 • همکاری و هماهنگی با واحد های درون سازمانی و برون سازمانی به منظور اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی در خصوص جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرحها و استفاده از تسهیلات بانکی.
 • استفاده از خدمات مشاورین در بررسیهای اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه گذاری و معرفی مناطق مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرحها.
 • ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات قانونی.
 • نظارت بر پیشرفت عملیات طرحهای سرمایه گذاری شده و انجام هماهنگی های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر بازپرداخت اقساط طرحهای به بهره برداری رسیده مشارکت مردمی.
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی و ایجاد سامانه های مناسب تامین اعتبارات (فاینانس، سرمایه گذاری خارجی،منابع داخلی و...) و توسعه مشارکت اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری های بخش آب در حوضه ی عملکرد شرکت.

ج-۱) مشارکت مردمی در دشت رحیم خان بوکان

 • تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی  در روستاهایی که شرکت تعاونی در آنها تشکیل نشده بود.
 • تشکیل جلسات متعدد با حضور کشاورزان و ریش سفیدان روستا جهت تشریح و توجیح بند (ط)ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم در راستای مشارکت هرچه بهتر بهره برداران.
 • جمع آوری پرونده های  بهره برداران و بررسی ، تشکیل و تکمیل و ارایه به بانک کشاورزی.
 • حضور مستمر در روستا و گفتگو و توجیح کشاورزان مخالف اجرای طرح.
 • بررسی کاداستر اراضی کشاورزان و تطبیق آن با اراضی کشاورزان.
 • همکاری در مراحل انتخاب پیمانکار و مراحل مختلف اجرای پروژه با نماینده محترم طرح.
 • انعقاد قرارداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۵ / ۴۱۳ هکتار در مزرعه F7  دشت  رحیم خان با اعتباری بالغ بر۵ / ۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸.
 • انعقاد قرارداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۵ / ۵۱۳  هکتار در مزارع F8,F9دشت  رحیم خان با اعتباری بالغ بر ۵ / ۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ که پیمانکار دشت در حال اجرای طرح می باشد.
 • انعقاد قراداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۳۳۷هکتار در F20و باقیمانده های مزارع فوق الذکر.
 • مجموع کل مشارکت انجام یافته در طرح مذکور ۱۲۶۲ هکتار از ۱۳۵۷ هکتار(کل اراضی ) یعنی مشارکت ۹۲ در صد از بهره برداران دشت میباشد.

ج-۲) مشارکت مردمی در پایاب سد آق چای قره ضیاالدین:

 • تشکیل تشکل تعاونی آببران توسعه روستایی در محدوده ۶ روستای بسطام-قنات باقر بیگ نازک علیا-نازک سفلی-عبدالعلی کندی-قوچ کندی انجام پذیرفته است.
 • تشرح روند مشارکت مردمی با استفاده از بند(ط)ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه به کلیه اعضا بهره برداران در هر روستا که محل تجمع در مساجد روستا ها  بوده است.
 • بررسی کاداستر اراضی هر روستا با تک تک افراد و گرفتن اثر انگشت از تمامی بهره برداران
 • برنامه ریزی و نظارت و نهایتا دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت مشارکت مردمی
 • انتخاب پیمانکار توسط مجری محترم شبکه فرعی آق چای.
 • اعلام آمادگی به بهره برداران و اعلام رضایت بعد از انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح.

ج-۳) مشارکت مردمی در آببند کردنشین شهرستان خوی:

 • تشکیل جلسات متعدد جهت توجیح و مشارکت افراد
 • تشکیل شرکت تعاونی توسعه آببران
 • تهیه طرح و نقشه های اجرایی طرح آببند جهت اجرا
 • دریافت ۳۰۰۰ میلیون ریال از محل کمک های فنی و اعتباری جهت تامین ۸۵ درصد سهم وزارت نیرو
 • تحویل مدارک به بانک کشاورزی شهرستان خوی که در حال انعقاد قرارداد با کشاورزان هستیم.

ج-۴) بررسی و بازدید از طرحهای مختلف مشارکتی در سطح استان که کشاورزان جهت مشارکت و اجرای طرح از محل بند (ط)ماده ۱۷ اعلام امادگی نموده اند و این دفتر متعاقب در خواست کشاورزان، با تهیه لیست طرحهای کوچک و بزرگ در سطح استان و ارایه آن به استانداری در خواست ایجاد ردیف اعتباری و تامین اعتبار نموده است.

ج-۵) مشارکت مردمی برای پوشش بتنی یااحداث کانال سنگی نهر خسروی منشعب از آببند خسروی دراراضی دشت نقده در سطح ۱۵۰۰ هکتار.

 • برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان و بهره برداران موثر در دشت و پروژه و توجیح  افراد.
 • دریافت مجوز برای نقشه برداری و برآورد ریالی طرح توسط دفتر فنی شرکت.
 • نقشه برداری توسط اکیپ نقشه برداری دفتر فنی و تهیه نقشه های اجرایی که در مراحل پایانی کار قرار گرفته است و در آینده نزدیک پس از تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ج-۶) مشارکت مردمی جهت احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و نهایتا احداث شبکه آبیاری تحت فشار دشت تیکان تپه بوکان.

 • برگزاری جلسات با بهره برداران و توجیح افراد .
 • پیگیری طرح از مشاورین طرح و مطرح نمودن آن با دفتر شبکه های آبیاری و زهکشی در مدیریت منابع آب ایران جهت تصویب نهایی طرح و جذب اعتبار لازم پس از ارایه و تکمیل نهایی طرح از سوی مشاور.

ج-۷) مشارکت مردمی جهت احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب به روستای بهستان

 • برگزاری جلسات با بهره برداران و توجیح افراد .
 • پیگیری طرح از مشاورین طرح  

ج-۸) مشارکت مردمی جهت پوشش بتنی نهر دولنگان خوی

 • برگزاری جلسات توجیهی با کشاورزان  و ریش سفیدان به دفعات متعدد
 • مکاتبات لازم با مهندسین مشاور مهاب قدس جهت تهیه طرح و نقشه های اجرایی

ج-۹) جذب مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار استانی جهت مطالعه طرح پوشش بتنی نهر سلیم خان شاهیندژ

ج-۱۰) سرمایه گذاری:

 • امضای تفاهم نامه های سرمایه گذاری در خصوص واگذاری طرح های عمرانی(سد نازلو،سد باراندوز،سدسیمینه رود،چپرآباد،سد گرده بین،سد باروق،سد آجرلو وطرح کرم آباد) به شرکت ها و پیمانکاران تامین کننده مالی وارجاع تفاهم نامه ها جهت اخذ مجوز به شرکت مدیریت منابع آب ایران .
 • تهیه و تکمیل فرمهای مربوط به سرمایه گذاری جهت طرحها.

 تاریخ ثبت : 1400/02/25
  آخرین به روزرسانی :
 مدیر سایت
 10513
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 13,986
 • بازدید دیروز : 2,750
 • کل بازدید : 7,260,410
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/30 09:23:30
 • شناسه IP شما : 44.221.73.157

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک : 3000520344
 • تلفن گویا : 31987777-044