دوشنبه, 26 آذر 1397

مصارف آب
نیاز آبى بخشهاى مختلف مصرف از جمله کشاورزى، شرب و صنعت از منابع زیر تأمین مى‌شود:

آبهاى سطحى:

در حال حاضر پنج سد مخزنى در دست بهره‌بردارى مى‌باشد که حجم آب قابل تنظیم سالانه آنها ۷ / ۱ میلیاردمترمکعب مى‌باشد. همچنین سالانه حدود ۶۰۰ میلیون‌مترمکعب از آب به هنگام رودخانه‌ها با استفاده از تأسیسات مختلف مانند ایستگاههاى پمپاژ، سردهنه‌ها، بندهاى انحرافى و ... برداشت مى‌شود که در مجموع بطور متوسط توان استحصال از آبهاى سطحى استان حدود ۳ / ۲ میلیاردمترمکعب برآورد مى‌گردد.

آبهاى زیر زمینى:

برداشت از آبهاى زیرزمینى با استفاده از ۴۹۴۴ حلقه چاه عمیق و ۴۴۳۰۴ حلقه چاه نیمه‌عمیق و ۴۸۶ رشته قنات و ۸۶۳ دهنه چشمه صورت می‌پذیرد که میزان تخلیه آنها بر اساس پروانه‌هاى صادره معادل ۷۹۶ / ۱ میلیاردمترمکعب در سال مى‌باشد، نظر به افت آبهاى زیرزمینى در سالهاى گذشته در حال حاضر ممنوعیت صدور پروانه‌هاى بهره‌بردارى از آبهاى زیرزمینى در شش دشت عمده استان شامل دشتهاى کشمش‌تپه، خوى، سلماس، قالقاچى، کهریز، ارومیه و ایواغلی برقرار گردیده است.

 


 


بازدید:5775
آخرین به روزرسانی: 1395/08/09