شنبه, 31 فروردین 1398

 

لیست صندوقهای پستی موجود شرکت

ab_bokan@agrw.ir

امور آب بوکان

hefazat_rodkhaneh@agrw.ir

دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

ab_chaldran@agrw.ir

امور آب چالدران

h_abazg@agrw.ir

دفتر حراست

ab_garazyaadin@agrw.ir

امور آب قره ضیاءالدین

info@agrw.ir

صندوق پستی سازمان

ab_khoy@agrw.ir

امور آب خوی

karkonan@agrw.ir

امور کارکنان و رفاه

ab_mahabad@agrw.ir

امور آب مهاباد

mako_shot@agrw.ir

آبرسانی به شوط ، ماکو و بازرگان

ab_mako@agrw.ir

امور آب ماکو

malijari@agrw.ir

امور مالی جاری

ab_meyandoab@agrw.ir

امور آب میاندوآب

maliposhtibani@agrw.ir

معاونت مالی و پشتیبانی

ab_naghadeh@agrw.ir

امور آب نقده

manabe_ab@agrw.ir

دفتر طرحهای منابع آب

ab_noshin@agrw.ir

امور آب نوشین شهر

modir@agrw.ir

مدیریت عامل

ab_oshnaviye@agrw.ir

امور آب اشنویه

mosharekat@agrw.ir

دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی

ab_piranshahr@agrw.ir

امور آب پیرانشهر

moshaver_modir@agrw.ir

مشاور مدیرعامل

ab_poldasht@agrw.ir

مور آب پلدشت

moshtarakin@agrw.ir

دفتر بهره برداری وامور مشترکین

ab_salmas@agrw.ir

مور آب سلماس

motaleat@agrw.ir

دفتر مطالعات پایه منابع آب

ab_sardasht@agrw.ir

مور آب سردشت

nazloo@agrw.ir

طرح سد نازلو

ab_shahin@agrw.ir

امور آب شاهین دژ

nazloo_shabakeh@agrw.ir

شبکه آبیاری و زهکشی نازلو

ab_shot@agrw.ir

مور آب شوط

padafand@agrw.ir

پدافند غیرعامل

ab_tekab@agrw.ir

امور آب تکاب

ravabetomomi@agrw.ir

روابط عمومی

ab_urmia@agrw.ir

امور آب ارومیه

research@agrw.ir

کمیته تحقیقات

aghchai@agrw.ir

سیستم انتقال و شبکه آغ چای

sarough@agrw.ir

طرح سد و شبکه ساروق

ag_chai@agrw.ir

طرح سد آغ چای

shahrchay@agrw.ir

طرح سد شهرچای

aras@agrw.ir

تامین آب اراضی حاشیه ارس

shekayat-mardomi@agrw.ir

واحد شکایات مردمی

bahrabardari@agrw.ir

معاونت بهره برداری و امور مشترکین

silveah@agrw.ir

طرح سد و شبکه سیلوه

banovan@agrw.ir

امور بانوان

taadolbakhshi@agrw.ir

طرح تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی

barandoz@agrw.ir

طرح سد باراندوز

tadarokat@agrw.ir

واحد تدارکات

barnamehrizi@agrw.ir

معاونت برنامه ریزی وبهبود مدیریت

tarh_tosea@agrw.ir

معاونت طرح وتوسعه

barnamehriziab@agrw.ir

دفتر برنامه ریزی آب

tasisat_ab@agrw.ir

دفتربهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی

behbodmodiriat@agrw.ir

دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی

 zarrinarod@agrw.ir

طرح شبکه زرینه رود

dabir@agrw.ir

دبیرخانه

zihesabitarh@agrw.ir

ذیحسابی طرحهای عمرانی

daftar@agrw.ir

دفتر مدیرعامل

 

 

daftarfanni@agrw.ir

دفتر فنی

 

 

darman@agrw.ir

واحد درمان

 

 

ghanbari@agrw.ir

طرح سد و شبکه شهید قنبری

 

 

ghanjena_ab@agrw.ir

گنجینه آب

 

 

gharardadha@agrw.ir

امور قراردادها

 

 

hefazat_ab@agrw.ir

دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

 

 

hefazat_keyfi@agrw.ir

گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب

 

 

 

 


 


بازدید:8834
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09