شنبه, 31 فروردین 1398

ردیف نام طرح محل طرح طول کانال مساحت اراضی(هکتار)
1 پوشش بتنی روستای ثمرتو ارومیه 5 300
2 پوشش بتنی روستای سنجیلیک ارومیه 3 120
3 پوشش بتنی روستای گوندک ملا ارومیه 3 300
4 پوشش بتنی روستای مبارک آباد ارومیه 17 250
5 پوشش بتنی سارالان ارومیه 3 250
6 پوشش بتنی کانال روستای ژار آباد ارومیه 4 200
7 پوشش بتنی کانال روستای محمودآباد ارومیه 8 250
8 ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای هنگروان ارومیه 3.5 350
9 پوشش بتنی نهر چریک آباد ارومیه 3 300
10 پوشش بتنی نهر روستای گنگچین ارومیه 15 1000
11 پوشش بتنی نهر روستای نرگی ارومیه 4 300
12 پوشش بتنی نهر سیلوانا ارومیه 3 300
13 پوشش کانال روستای انهر ارومیه 12 200
14 پوشش نهر روستای آشنا آباد ارومیه 9 450
15 پوشش نهر روستای بالاجی ارومیه 4 200
16 پوشش نهر روستای داش آغول ارومیه 7 300
17 کانال روستای ترکمان ارومیه 15 1371
18 خط انتقال روستاهای جلبر و بالستان ارومیه-نقده 0 1000
19 پوشش بتنی نهر آق بلاغ اشنویه 5 250
20 پوشش بتنی نهر روستای پوش آباد اشنویه 3.5 200
21 پوشش نهر گلاز اشنویه 6 300
22 ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تیکان تپه بوکان 0 1100
23 پوشش بتنی کانال روستای گرده سور پیرانشهر 3 260
24 پوشش بتنی نهر روستای گرد کاوالان پیرانشهر 3 300
25 پوشش بتنی نهر ساری قیه تکاب 20 300
26 آببند حسن خان -پیر موسی خوی 0 700
27 آببند و پوشش کانال روستای کردنشین خوی 3 600
28 پوشش بتنی روستای بدل آباد خوی 20 2000
29 پوشش بتنی نهر دولنگان خوی 15 1100
30 پوشش کانال مرتضی قلی کندی و بولاماج خوی 5 1500
31 پوشش نهر پسک فیرورق خوی 5 750
32 پوشش بتنی روستاهای بناوه و دیناران سردشت 3 300
33 پوشش بتنی روستای آلوتان سردشت 12 200
34 پوشش بتنی نهر جلیدار سردشت 1 700
35 پوشش بتنی نهر روستای شیبانه سردشت 1 400
36 ایستگاه پمپاژ و پوشش نهر روستای کچل آباد سردشت 1 200
37 پوشش بتنی روستای دریک سلماس 1.5 100
38 پوشش بتنی نهر روستای احمد آباد شاهین دژ 25 300
39 پوشش بتنی نهر خسروی نقده 15 1100
      مجموع(هکتار): 20001

 


 


بازدید:5945
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09