شنبه, 31 فروردین 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آّ برای مصارف شرب آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بیشکاری قنات آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی آب منطقه ای آذربایجان غربی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری آب منطقه ای آذربایجان غربی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: